سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد سنگونی – دانشجویان کارشناسی ارشدمرتعداری
رمضان ذاکری –
محسن فعال فیض آبادی –
احمدرضا صفایی قهنویه – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی

چکیده:

باتوجه به این حقیق تکه گون های مرتعی درمکان ها و زمانهای مختلف کیفیت علوفه متفاوتی دارند دراین پژوهش کیفیت ۲ گونه Falcaria vulgaris ی Stipa hohenackeriana درسه مرحله فنولوژیکی رشدرویشی گل دهی و بذردهی مورد بررسی قرارگرفت برای این منظور درهر مرحله فنولوژیکی ۳ تکرار از هرگونه نمونه برداری شد فاکتورهای کیفی CP ، ADF ، DMD وME و نمونه ها درآزمایشگاه اندازهگیری شد و سپس داده ها بااستفاده از تجزیه واریانس و ازمون دانکن با یکدیگر مقایسه شدند نتایج نشان دهنده این موضوع بود که درگونه Falcaria vulgaris کیفیت علوفه از نظر تمام فاکتورهای مورد بررسی درمرحله رویشی بیش از سایر مراحل بوده است با وجود کاهش کیفیت درمرحله بذردهی بین این مرحله با مرحله گلدهی تفاوت معنی داری وجود ندارد درگونه Stipa hohenackeriana فاکتور دیواره سلولی بدون همی سلولز ADF با افزایش سن گیاه و پیشرفت درمراحل فنولوژیکی افزایش معنی داری پیدا کرد البته سایرفاکتورهای مورد مطالعه دردوره های گل و بذردهی دارای تفاوت معنی داری با یکدیگر نبودند