سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

غلامرضا صادقی – اعضا هیئت علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
مازیار پیدا – اعضا هیئت علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
اکبر اسلامی – اعضا هیئت علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
حامد محمدی – اعضا هیئت علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان

چکیده:

با توجه به افزایش جمعیت در دهه های اخیر و نیاز روز افزون برای ارتقا سطح بهداشت جوامع روستایی ، توجه به تامین آب آشامیدنی سالم در دستور کا رمسئولین قرا ردارد اما حفاظت کیفی از منابع آب آشامیدنی برای روستاهاو جلوگیری از آلودگی ان در چارچوب اصول پیشگیری از اهمیت بیشتری برخوردار است ، لذا مطالعه حاضر که از نوع توصیفی و مقطعی می باشد در سال ۱۳۸۲ بر روی منابع تامین آب آشامیدنی ۱۴۲ روستای شهرستان زنجان که دارای شبکه توزیع آب در حال بهره برداری هستند انجام شد. برای انجام مطالعه از منابع آب آشامیدنی کلیه روستاهای مذکور به تعداد ۱۴۲ روستا نمونه های شیمیایی و میکروبی بصورت جداگانه بر اساس روش های استاندارد اخذ و مورد آزمون قرار گرفت . از نظر کیفین میکروبی آزمون کلی فرم ها به روش تخمیر چند لوله ای انجام شد. کیفیت شیمیایی و فیزیکوشیمیایی آب نیز بر اساس پارامترهای متداول شامل نیترات ، نیتریت ، کلرور ، سختی ، سولفات ، سدیم ، پتاسیم ، ph ، هدایت الکتریکیک و کدروت مورد آزمون و مقایسه با مقادیر استاندارد قرار گرفت . با توجه به یافته های مطالعه می توان گفت مجموعا در ۵۰ روستا ( ۳۵/۲ % تعدادروستاها) حداقل یکی از پارامترهای شیمیایی آب بیش از حداکثر مجاز در استاندارد ملی می باشد ، همچنین بطور کلی در ۴۳ روستا (۳۰/۳ % تعداد روستاها ) آلودگی میکروبی منابع آّب آشامیدنی مشاهده شده است و نهایتا در ۱۷ روستا (۱۲ % تعداد روستاها ) هم آلودگی میکروبی و هم مشکل شیمیایی آب به چشم می خورد. از نظر جمعیت می توان گفت حدود ۳۷۰۰۰ نفر ( ۴۵/۲%) جمعیت در معرض یک یاز مشکلات میکروبی ، شیمیایی و یا هر دو قرار دارند . در پایان محققین پیشنهاد می نمایند ضمن انجام مطالعات تکمیلی مسئولین امر نیز توجه ویژه ای به پایش کیفی و بهبود کیفیت آب آشامیدنی توزیع شده خصوصا از نظر میکروبی نموده و تدابیر لازم جهت بهبود وضعیت در آِنده اتخاذ گردد.