سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیده نیکوزاده – کارشناس موادخوراکی و آشامیدنی
محمدرضا جلیلوند – رئیس اداره نظارت برمواد غذایی خراسانشمالی
احمد یزدانی – رئیس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی
طیبه جعفریان – کارشناس آزمایشگاه

چکیده:

شیریکی از مهمترین فراورده های غذایی با منشا دامی می باشد که اهمیت خاصی از نظر خصوصیات مختلف تغذیه ای داراست بهداشت و ایمنی شیرو فراورده های آن از عوامل موثر برسلامت جامعه است هدف از تحقیق حاضر بررسی کلیه فاکتورهای شیمیایی و میکروبی موثر برایمنی شیرهای پاستوریزه تولیدی کارخانجات استان خراسان شمالیدرسال ۸ه۹ می باشد دراین مطالعه تعداد ۱۲۰ نمونه شیرپاستوریزه از نظر ویژگیهای شیمیایی شامل میزان چربی ماده خشک بدون چربی اسیدیته ph دانسیته نقطه انجماد و باقیمانده آنتی بیوتیک و ویژگیهای میکوربی شامل شمارش کلی میکروبی کلی فرم ها و اشرشیاکلی برطبق روشهای استاندارد مورد بررسی قرارگرفتند ازمجموع نمونه های مورد بررسی ۳۸ نمونه ۳۱/۷% ازنر ویژگیهای شیمیایی و ۱۹ نمونه ۱۵/۸% از نظر شاخص میکروبی با استانداردهای مربوط مطابقت نداشتند. باتوجه به خطرات ناشی از آلودگی شیر و فراورده ای لبنی و تقلبات رایج درتولید این فراورده ها نظارت و کنترل مستمر بهداشتی آموزش کارگاهی جهت دامداران و تولید کنندگان و تحقیقات کاربردی برای افزایش کیفیت این محصولات پیشنهاد می گردد.