سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شبنم جهانی زاده – کارشناس ارشد شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مهدیه چگنی – دانشجوی دوره دکتری شیمی دانشگاه مشهد
مهین دارابی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

آب منشاء حیات و زندگی است و انسان از دیر باز بر نیاز خود به آب شیرین و گوار آگاه بوده است. آب در طبیعت خالی یافت نمی شود بلکه همواره مقادیری املاح ، مواد معلق و گازهای محلول را با خود دارد. وجود برخی املاح در آب برای سلامتی انسان ضروری است، اما مقدار بیش از حد مجاز آنها سلامتی انسان را به خطر خواهد انداخت . اولین قدم در شناخت آب بررسی پارامترهای آب شرب است . هدف از این مطالعه ، سنجش پارامترهای شیمیایی آب شرب بروجرد و مقایسه با استانداردهای ملی است. روش تحقیق : این مطالعه توصیفی در نیمه دوم سال ۱۳۸۸ انجام شده است. جامعه مورد مطالعه منابع تامین کننده آب و آب شرب بوده است. با توجه به متنوع بودن این منابع ، از روش نمونه برداری خوشه ای تصادفی جهت نمونه گیری استفاده گردید. تعداد نمونه های برداشت شده در هر فصل ۲۷ نمونه و د رمجموع ۵۴ نمونه بوده است. آزمایشها در دو دسته کلی آزمایشهای دستگاهی و آزمایشهای تیتر یمتری صورت گرفته است. جهت آنالیز آماری نتایج از شاخص های مرکزی و نرم افزار Excel و SPSS استفاده گردیده است. یافته ها : این مطالعه نشان داد که برخی پارامترها مانند سختی کل ، کلر باقیمانده ، نیترات ، هدایت الکتریکی در منابع و آب شرب از حد مطلوب فراتر است اما حد مجاز را تامین می نماید و میزان آهن کمتر از حد مطلوب و TDS در حد مطلوب است. نتیجه گیری: کیفیت شیمیایی آب شرب و منابع آب بروجرد از دیدگاه بهداشتی مشکل آفرین نیست.