سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه فردوسی مشهد)
محمدحسین محمودی قرائی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
علیرضا سیاره – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران

چکیده:

در این مطالعه ارزیابی هیدروژئوشیمیایی منابع آبی منطقهی غرب کوهسرخ انجام شده است. به منظور اندازهگیری کاتیونها و آنیونهای اصلی، سیزده عدد نمونه آب از منابع آبی روستاهای محدودهی مطالعاتی در آذر ماه ١٣٩٠ برداشت گردید. با استفاده از نرمافزارAQ.QA نمودارهای مرتبط رسم گردید. کیفیت آب کشاورزی براساس دیاگرام ویلکاکس برای نمونه های آبKE- و ۲ KE-1نامناسب بوده و همچنین با توجه به نمودار شولر تعدای از نمونهها برای شرب غیر قابل استفاده میباشند.تیپ آبهایمنطقه عمدتا ازنوعCa – HCO3 ,Mg – HCO3 ,Na – HCO3 , Mg- SO4 , Na – SO4 , Na – Cl میباشد.