سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید فکری – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
کاظم هاشمی مجد – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
حمید جباری – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه شاهد تهران

چکیده:

آب که یکی از فراوانترین ترکیبات است هیچ وقت بطور خالص در طبیعیت یافت نمی شود. زیرا از یکسو دارای قدرت حلالیت بسیار بالایی است که تمام عناصر موجود در مسیر خود را کم و بش حل می کند و از سوی دیگر بشر آن را مستقیم یا غیر مستقیم آلوده می کند. منابع آب زیر زمینی به دلیل عبور از لایه های محتلف پوسته زمین ، افزایش تخلیه فاضلابهای شهری و صنعتی ، مواد زائد و جامد ، کاربر د سموم و کوده های شیمیایی از کییت متفاوتی برخوردارند. هدف از این مطالعه توصیفی-مقطعی ، سنجش پارامترهای شیمیایی اب چاه روستاهای گرمی و مقایسه با استاندارهای ملی و جهانی WHO است. به این منظور تعداد ۳۲ نمونه در نیمه دوم سال ۱۳۸۹ از چاههای اب روستایی شهرسنان گرمی برداشت و مورد آزمایش قرار گرفت. خصوصیات مورد اندازه گیری شامل NO3, pH, TDS, EC , CO3, Cl, B, K, Mg, Ca, HCO3 و Na بود. بعد از آزمایش جهت انالیز آماری نتایج از نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که از مجموع ۳۲ نمونه برداشت شده از منابع آب زیرزمینی میزان TDS ,EC Mg,Ca,NO3 و Cl به ترتیب ۷۶/۶۶ ، ۸۳/۳۳ ، ۹/۳۷ ، ۸۰ ، ۱۳/۳۳ ، ۲۶/۶۶ درصد بیشتر از حدمجاز بود. از لحاظ آماری بین عمق چاهها و مناطق نمونه برداری اختلاف معنی داری در خصوصیات اندازه گیری شده وجود نداشت P >0/05 . با توجه به غلظت های بدست امده می توان نتیجه گرفت که کیفیت آبهای زیر زمینی شهرسنان گرمی از دیدگاه بهداشتی برای شرب در حد مطلوب نیستند.