سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاووس دیندارلو – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
ولی علیپور – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

چکیده:

آب همواره مقادیر املاح ، مواد معلق و گازهای محلول همراه خود دارد. وجود برخی از املاح در آب برای سلامتی انسان ضروری است ولی مقدار بیش از حد مجاز آنها سلامتی انسان را به خطر می اندازد. هدف از این مطالعه سنجش پارامترهای شیمیایی آب شرب بندرعباس و مقایسه با استانداردهای ملی است. در مطالعه توصیفی انجام شده ، تعداد ۳۳ نمونه ، در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ از منابع برداشت و مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایشها در دو دسته آزمایشهای تیتریمتری شامل سختی کل، کلسیم و منیزیم ، قلیائیت و کلرور بر اساس روشهای استاندارد متد و آزمایشهای دستگاهی شامل هدایت الکتریکی ( EC ) و کل جامدات محلول (TDS ) ، کدورت ، PH ، فلوئر ، آهن ، سدیم ، نیتریت و نیترات) انجام شده است. جهت آنالیز آماری نتایج از شاخص های مرکزی و نرم افزار Excel استفاده گردیده است. این مطالعه نشان داد که میزان فلوئر ، سولفات ،کلرور، سدیم ، سختی کل ES و TDS در منابع آب زیرزمینی از حداکثر مجاز و میزان نیتریت و کلسیم نیز ازحدمطلوب فراتر است. و در منابع سطحی میناب همه پارامترها به جز TDS در گسترده مطلوب می باشند . کیفیت شیمیایی آب شرب بندرعباس از دیدگاه بهداشتی مشکل آفرین نیست لیکن به دلیل پایین تر بودن کیفیت آب استحصالی از منابع زیرزمینی و اختلاط آن با آبهای سطحی برخی پارامترها حد مطلوب را تامین نمینماید.