سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرضیه وحید دستجردی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت
بیژن بینا – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت
ایرج کرد – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت

چکیده:

رشد روز افزون جمعیت در سراسظر جهان مسئله ای است که کلیه فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و غیره را در جوامع مختلف تحت تأثیر قرار داده است، بطوریکه با افزایش جمعیت تقاضای انسانها در همه جنبه های زیستی افزایش یافته است. تقاضای جهانی برای آب آشامیدنی شیرین و بهداشتی و فاقد هر گونه آلودگی یکی از خواسته های اصلی انسانها در کلیه جوامع بشری است و از آنجائیکه با گذشت زمان کیفیت و کمیت آب در دسترس متغیر می باشد و منابع آب همواره در معرض انواع آلاینده های شیمیایی و میکروبی قرار می گیرند و همچنین در شرایط بحرانی نظیر زلزله، سیل و آتش سوزی دسترسی به آب بهداشتی ضروری می گردد، لذا صنعت آبهای بطری شده و تولید آنها در بسیاری از جوامع پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است. کمبود آب و توجه مصرف کنندگان نسبت به کیفیت آب آشامیدنی عمومی و نیز تردید آنها به بهداشتی بودن آب لوله کشی از جمله مسائلی است که سبب مصرف بسیار زیاد آبهای بطری شده گردیده است. در حال حاضر در ایران با توجه به مسئله بحران آب و کمبود آب که در فصول گرم چشمگیرتر است، افزایش تقاضا برای دسترسی به آب سالم و بهداشتی که ناشی از رشد جمعیت و کمبود آب سالم می باشد و نیز گسترش مصرف آبهای بطری شده بخصوص در نواحی مرکزی و جنوبی کشور که معمولاً مسئله بحران آب در این مناطق شاخص تر از سایر نقاط کشور است و همچنین تأثیر صنعت آبهای بطری شده در ورود ارز به داخل کشور، مسئله کیفیت آبهای بطری شده بسیار حائز اهمیت است. لذا این تحقیق به منظور بررسی کیفیت شیمیایی آبهای بطری شده دالی و مقایسه آنها با چند نمونه خارجی و کنترل استاندارد برچسب این آبها انجام شد. به این منظور تا ح د اماکن از آبهای بطری شده داخلی (۱۴ نوع)، برای هر کدام دو نمونه تهیه و پارامترهایی نظیر pH، قلیائیت، سختی، کل جامدات، سولفات، نیترات، کلسیم و منیزیم در آنها با روشهی استاندارد تعیین مقدار شد. به موازات این آزمایشها، چهار نمونه خارجی نیز مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که pH بعضی از نمونه های بدون گاز کمتر از حد استاندارد، غلظت کلرور، نیترات، سدیم و منیزیم و در مورد بعضی نمونه های غلظت سولفات کمتر از حد مطلوب می باشد. مقادیر مندرج بر روی برچسب بطریها در ا کثر موارد هیچگونه هم خوانی با مقادیر بدست آمده حاصل از آنالیز نمونه ها ندارد و همچنین مقادیر پارامترهای مندرج بر روی برچسب بطریها بجز pH، بسیار کمتر از حد مطلوب می باشند. نمونه های خارجی مورد آزمایش هیچگونه برچسبی در رابطه کیفیت شیمیایی آب ندارد.