سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسترن احمدی مسعود – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

امروزه با رشد جمعیت، توسعه صنایع و شهر نشینی، تولید سرانه زباله های شهری افزایش یافته است. در مراحل جمع آوری، فرآوری و دفع نهائی، شیرابه هایی تولید می شوند که اگر مدیریت آن ها به نحو مطلوبی انجام نپذیرد می توانند منشاء مسائل زیست محیطی حادی از قبیل: آلودگی های منابع آب، خاک و شیوع بیماری های مختلف گردند که این موضوع خود بیانگر لزوم توجه خاص به مسأله محل دفن، و به طور اخص به احتمال و محدوده نفوذ شیرابه در محل های دفن زباله می-باشد. در این تحقیق به بررسی کیفیت شیرابه محل دفن زباله شهر همدان از نظر پارامترهای دما، کدورت،,PH ,EC ,TDS ,DO COD ,BOD5 طی دو فصل خشک و تر در سال ۱۳۹۰ پرداخته و راهکارهای لازم جهت کنترل بار آلودگی شیرابه زباله محل دفن شهر همدان پیشنهاد می گردد.