سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدحسین پیمان – استادیار گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه گیلان و عضو قطب عل
مصطفی صالحی فر – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه گیلان
رضا امیری چایجان – استادیار مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
فاطمه رحیمی – کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی

چکیده:

در سال های اخیر تولید نوع خاصی از ماشین سفید کن برنج در استان های برنج خیز گسترش یافته است . در این تحقیق بررسی کیفیت سفید کردن این نوع از سفیدکنها با نام سفیدکن چهارتوری و مقایسه آن با کیفیت سفیدکردن در آزمایشگاه تبدیل امجام پذیرفت. در برسی صورت گرفته میزان سفیدشدگی یا شاخص سفید شدگی دانه و مقدار شکست برنج مورد ارزیابی قرار گرفت. دو سری آزمایش جدانه بر روی شلتوک صورت پذیرفت . درآزمایش های سری اول شلتوک در کارخانه شالیکوبی پس از عبور از مجموعه ماشینهای موجود در خط تبدیل از ماشین سفید کن چهار توری نیز عبور داده شده و برنج سفید بدست آمد. در انتها نیز صفات مورد نظر اندازه گیریشد. در سری دوم آزمایشها شلتوک در آزمایشگاه و توسط تجهیزات آزمایشگاهی تبدیل به برنج سفید شد . در این حالت نیز، صفات مورد نظر اندازه گیری شده و درانتها نتایج با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که سفید کردنبرنج با سفید کن چهار توری نسبت به سفید کن آزمایشگاهی دارای اختلاف معنی دار بوده است