سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

طاهره اسدی فرهادی – مدرس دانشگاه پیام نور رزن و قروه

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی و سلامت روانی در زنان و نقش زن به عنوان ارتقا دهنده سلامت روانی و کیفیت زندگی خانواده انجام شد. جامعه آماری مورد نظر دراین پژوهش کلیه کارکنان زن و مرد یکی از سازمان های دولتی می باشد از این جامعه پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 و چک لیست نشانه های اختلالات روانی SCL-90-R بود داده های به دست آمده با روش آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج به دست آمده نشان داد بین کیفیت زندگی و سلامت روانی از نظر سن تحصیلات تفاوت معناداری وجود ندارد اما بین کیفیت زندگی با سابقه کار تفاوت معناداری وجود دارد.