سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامحسین عبدیزدان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

مولتیپل اسکلروزیس یکی از بیماریهای مزمن سیستم عصبی مرکزی است که مزمن وغیر قابل درمان میباشد.در این بیماری علایمی همچون عدم کنترل ادرار؛ضعف عضلانی پیشرونده؛احساس خستگی مفرط و…به شدت زندگی فرد وخانواده ی وی را تحت تاثیر قرار داده و آثار سویی را بر کیفیت زندگی بر جای میگذارد.متاسفانه استان اصفهان یکی از نقاط شایع بروز این بیماری در کشور میباشد لذا با در نظر گرفتن این موضوع وتاثیر بیماری بر روند زندگی این بیماران پژوهشی درشهر اصفهان صورت گرفت هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به مرکزM.S شهر اصفهان در سال ۱۳۸۹ صورت گرفت. روش کار: این پژوهش مطالعه ای از نوع توصیفی –تحلیلی است که حجم نمونه آن ۱۰۰ بیمار( ۷۶ زن و ۲۴ مرد)مبتلا بهمولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به مرکزM.S شهر اصفهان برآورد شد.نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد.جهت بررسی ابعاد کیفیت زندگی بیماران از ابزارSF36وتست افسردگی بکBeck) وتست سنجش میزان خستگی استفاده گردید.پرسشنامه از طریق مصاحبه با بیماران توسط پژوهشگر تکمیل گردید.به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات از آزمون های آماری شاخص های مرکزی وپراکندگی وT مستقل استفاده شد. یافته ها:یافته های پژوهش نشان داد که میانگین سن؛درآمد؛تعداد دفعات حمله درسال گذشته وطول مدت بیماری به ترتیب ۲۹٫۳۱ سال؛ ۷۵۰۰۰ تومان؛ ۱٫۸ بار در سال؛ ۴۲٫۷ ماه میباشد.از میان افراد مورد مطالعه ۹نفر دارای سابقه بیماری و ۹۱ نفربدونسابقه بیماری در فامیل بوده اندوهمچنین در بین کل بیماران ۳۲ نفر مجرد؛ ۶۴ نفر متاهل و ۳نفر مطلقه و ۱نفر همسر فوت شده بودند.در مجموع ۴۷ نفر بدون فرزند و ۵۳ نفر دارای فرزند بودند. میانگین امتیاز کیفیت زندگی در بین کل این افراد ۲۹٫۴۸ محاسبه گردیده است که حداقل وحداکثر متداول آن به ترتیب ۲۰ و ۳۶ بود. نتایج این تحقیق نشان داد هر چه خستگی بیماران بیشتر باشد کیفیت زندگی آنها کاهش می یابد وخستگی مردان با میانگین ۳۵٫۳۷ بسیار بیشتر ازخستگی زنان با میانگین ۳۲٫۶۱ میباشد.از سوی دیگر مشخص گردید با افزایش اضطراب فرد؛خستگی او نیز افزایش یافته و عملکرد شناختی کاهش می یابد.در بعد عملکرد روحی یافته ها بیانگر آن است که میانگین افسردگی در زنان با مردان اختلاف معنی دار داشته است و زنان بالاترین میزان افسردگی را داشته اند