سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم نوابیان – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
ثریا یوسفی – دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
بشری فرضعلی زاده – دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
مهدی اسمعیلی ورکی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

پلرود یکی از رودخانه های مهم شرق گیلان به شمار می آید. از آن جا که کمیت و کیفیت منابع آب نقش مهمی در مدیریت منابع آب دارد، هدف تحقیق حاضر ارزیابی کیفی رودخانه پلرود با استفاده از شاخص NSFWQI در نظرگرفته شد. دراین تحقیق، از ۱۰ ایستگاه در طول رودخانه نمونه برداری شد و پارامترهای کیفی شامل اکسیژن محلول، اکسیژن موردنیاز، اسیدیته، فسفات کل، موادمعلق، درجه حرارت، نیترات اندازه گیری شد. سپس، داده های حاصل با استفاده از شاخص کیفی آب آشامیدنی NSFWQI تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که به طور کلی، در ماه های مختلف کیفیت آب در طول مسیررودخانه در وضعیت متوسط می باشد، ولی در ایستگاه ۴ در برخی از مواقع سال وضعیت کیفی آب به حد بد نزدیک می شود.