سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی سلیمانی – کارشناسی ارشد علوم مهندسی آب آبیاری زهکشی
سیدمحمدامین جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب
رضا پیرتاج همدانی – دانشجوی دکتری علوم مهندسی آب آبیاری زهکشی

چکیده:

رودخانه ها به عنوان یکی از منابع اساسی تامین آب برای مصارف گوناگونی از جمله کشاورزی شرب و صنعت مطرح می باشند از این رو پایش کیفیت این منابع با توجه به خشکسالی های اخیر و توسعه شهری و روستایی یک از وظایف مهمدرحیطه مدیریت محیط زیست مصوب میگردد با توجه به اهمیت رودخانه آبشینه همدان دربرداشت آب از آن جهت مصرف آب شرب شهر همدان و مصارف کشاورزی و همچنین تخلیه آلاینده های متعدد به آن ارزیابی کیفی اب این رودخانه ضروری به نظر می رسد دراین مطالعه ازنوعتوصیفی مقطعی میباشد نمونه برداری در طی دو فصل خشک و مرطوب از ۸ ایستگاه انجام گرفته و پارامتر PH کل کلیفرمها کلیفرم مدفوعی DO ,COD درطول مسیرروخانه بررسی گردید و سپس نتایج حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شد نتایج بدست آمده مشخص کرد شاخص کیفیت NSFWQI شاخص مناسبی جهت پهنه بندی رودخانه آبشینه بوده و رودخانه آبشینه از لحاظ کیفی دردرجه ضعیف طبقه بندی قرا رداده شد.