سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحسن علامه – دانشگاه اصفهان
حسین منصوری – شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوری اطلاعات درارائه خدمات الکترونیکی و رضایت مشترکین برق با استفاده از مدل ایکوآلE-QUAL انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشترکین (خانگی،عمومی، کشاورزی، صنعتی ) و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان را پوشش میدهد. در راستای « موجود » اهداف تحقیق، خدمات الکترونیکی در دو سطح مورد ارزیابی قرار گرفت . همچنین با « مورد انتظار » و توجه به غیرنرمال بودن توزیع داده ها، از روش های ناپارامتریک (آزمونهای من ویتنی، ویلکاکسون، آزمون فریدمن و کروسکال والیس) جهت آزمون فرضیاتتحقیق استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در ه یچیک از ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک نتواسته اند به سطح انتظارات مشترکین پاسخ داده یا از آن فراتر روند؛ و نیز کیفیت خدمات الکترونیک ادعا شده توسط خود شرکت نمیتواند انتظارات مشترکین را پاسخگو باشد.