سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طاهره طولابی – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس،گروه پرستاری
زهره ونکی –
ربابه معماریان –

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف تعیین ثبت گزارش پرستاری از طریق HIS درCCU یکی از بیمارستان های آموشی شهر خرم آباد در بهار ۱۳۹۰ انجام شد این مطالعه توصیفی روی پرونده کلیه بیماران بستری دربخش Ccu 70 پرونده به روش سرشماری انجام شد برای هر بیمار حداقل ۹ مورد گزارش از طریق HIS ثبت شده بود ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیست ثبت مراقبت های پرستاری مشتمل بر ۱۲۷ گویه درمحورهای عملکرد سیستمهای حیاتی جذب و دفع خواب و فعالیت اقدامات دارویی آموزش به بیمار و … بود بیشترین فراوانی ثبت کامل به عملکرد سیستم حیاتی ۸۷/۱ درصد درد قفسه سینه ۹۲/۹ درصد انفوزیون و ترانسفوزیون ۹۷۱ درصد و وضعیت حرکتی ۹۸۶ درصد اختصاص داشت اما اختلال تنفسی ۵۷۱ درصد پاسخ بیمار به دارو ۶۲/۹ درصد عوارض احتمالی ناشی از داروها و اقدامات درمانی ۹۲/۹ درصد آموزش رژیم دارویی ۹۸/۶ درصد و آموزش درموردماهیت بیماری ۹۷۱ درصد درگزارش پرستاری ثبت نشده بودند. همچنین از یافته های مهم این تحقیق ثبت گزارش در HIS توسط فردی غیر از انجام دهنده مراقبت و عدم ثبت بعضی از مراقبت های انجام شده بود.