سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قربان عسگری – استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان،دانشکده بهداشت،گروه مهندسی بهدا
عبدالمطلب صید محمدی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان،دانشکده بهداشت،گروه مهندسی بهدا
جواد فردمال – استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان،دانشکده بهداشت،گروه آمار زیستی و
قدرت الله روشنایی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان،دانشکده بهداشت،گروه آمار زیستی و

چکیده:

اهمیت استنشاق هوای پاک و اثرات زیان آوری که آلاینده های هوا میتوانند برسلامتی انسان داشته باشند برکسی پوشیده نیست این مهمامروز درشهرهای پرجمعیت با عنایت به رشد جمعیت صنایع و وسایل حمل و نقل ازاهمیت بیشتری برخوردار است دراین مطالعه که درسال ۱۳۹۰ انجام شدها ست غلظت ۵ آلاینده شاخص مونوکسید کربن دی اکسید ازت دی اکسید گوگرد ازن و ذرات معلق اندازه گیری و کیفیت بهداشتی هوای شهر همدان براساس شاخص AQI و با درون یابی بین الاینده های معیار براساس داده های ایستگاه سنجش هوا مورد بررسی قرارگرفت نتایج این مطالعه نشان داد که از ۳۲۲ روز که اطلاعات آن موجود می باشد به ترتیب ۵۶و۶۴و۲۴و۷روز آلودگی هوا دروضعیت بهداشتی متوسط غیربهداشتی برای گروه حساس غیربهداشتی و بسیار غیربهداشتی بوده است الاینده مسئول آلودگی هوا به ترتیب PM10 به تعداد ۷۰روز و NO2 با تعدادفراوانی ۲۵ روز بوده است.