سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی شایگان – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
محمدرضا اصغری – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
اسدالله علیزاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
سونیا صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی

چکیده:

نوع رقم اثر مهمی در کیفیت انباری محصولات باغی دارد و در انتخاب واریته برای احداث باغ در نظر گرفتن اندازه و طعم میوه عامل مهمی در بازارپسندی محصول است. تحقیق حاضر به بررسی کیفیت انباری سیب یک رقم بومی استان آذربایجان غربی (رقم بشقابی) و مقایسه آن با دو رقم تجاری (رد دلیشز و گلدن دلیشز) می پردازد. میوه های هر سه رقم از ارتفاع ۱۴۲۰ متفاوت از سطح دریا برداشت شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی اجرا شد و میزان مواد جامد محلول، میزان اسید آلی، میزان ویتأمین ث و سفتی میوه طی دو مرحله انجام گرفت. اولین مرحله اندازه گیری در زمان برداشت، دومین اندازه گیری یکماه بعد از قرار دادن در سردخانه (با دمای ۲ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۹۸ %) و سومین اندازه گی ری چهار ماه بعد از نگهداری در سردخانه صورت گرفت. نتایج حاکی از آن است که کیفیت انباری میوه ها در ارقام مختلف متفاوت بوده و کیفیت میوه ها در رقم بومی بهتر از دو رقم تجاری بوده است.