سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد جان نثارملکوتی – دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی فرآوری مواد معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واح
سیدضیاءالدین شفائی – استاد دانشکده مهندسی معدن، پردیسدانشکدههای فنی، دانشگاه تهران
محمد نوع پرست – استاد دانشکده مهندسی معدن، پردیسدانشکدههای فنی، دانشگاه تهران
فرامرز دولتی ارده جانی – استاد دانشکده مهندسی معدن، پردیسدانشکدههای فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

زهاب اسیدی معدن و مشکلات ناشی از آن در فرآیندهای معدنکاری و فرآوری مواد معدنی و همچنین تأثیر آن بر کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی اجتناب ناپذیر است. باطلههای ناشی از کارخانه فرآوری مجتمع مس سرچشمه به صورت پالپ باشیب متوسط ۸ تا ۱۰ درصد و با سرعت بالا به سمت انباشتگاه سد باطله جریان مییابد. انباشتگاههای مختلفی از باطلهها در ناحیه وجود دارند که در این تحقیق قدیمیترین محل انباشت باطلههای کارخانه فرآوری که احتمال اکسیداسیون بیشترکانیهای سولفیدی و لیچینگ آلایندهها در آنها وجود دارد، انتخاب گردید تا تأثیر آنها بر کیفیت آبهای سطحی مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور نمونهبرداری از جریان آبهای سطحی در سطح سد باطله، ورودی و خروجی سد باطله انجام شد تا میزان لیچینگ آلایندههای مختلف و تحرک فلزات سنگین در آبهای سطحی مورد بررسی واقع گردد. همچنین در این تحقیق آنیونها، کاتیونهاTH و TSS ،TDS ،EC ،pH نمونههای آب، مورد آنالیز واقع شد و نتایج برای خروجی و ورودی سد باطله مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از نمونههای آب نشان میدهد که انباشت باطله برای مدت زمان طولانی، سبب انتشار محصولات اکسایش (آلایندهها) در آبهای سطحی و سفره آب زیرزمینی منطقه میشود. بدین منظور مطالعات بعدی به منظور شناسایی و پیشگیری از انتشار آلایندهها در محیط پیشنهاد شد.