سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

تقی علیان کوپایی – گروه تحقیقات و بهبود بهره وری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان کارشناس ار

چکیده:

تری هالومتانها ترکیباتی هستند که از ترکیب ماده گندزدایی کلر به مواد آلی طبیعی موجود در آب بوجود می آیند و به مقادیر کم مشکوک به سرطان شناخته اند ، بطوریکه سازمان حفاظت محیط زیست ایالت متحده حداکثر مجاز این ترکیبات در آب را ۸۰ میکروگرم در لیتر گزارش کرده است . در این مطالعه به برسی وجود مقادیر تری هالومتانها در آب شرب شهر اصفهان و تغییرات آن در طول فرآیند تصفیه و شبکه توزیع پرداخته شد. به این منظور از ۹ مکان در طول چهار فصل سال در هفت مرحله نمونه برداری و آنالیز انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که وجود تری هالومتانها در نقاط نمونه برداری از سطح معنی داری برخوردار است ، ولی مقدار آن از سطح قابل قبولی درمحدوده مجاز کمتر از ۸۰ میکروگرم در لیتر ( ۰/۰۰۱ > P ) غلظت تری هالومتانها اندازه گیری شده در منطقه مورد مطالعه بین صفر تا ۱۸ میکروگرم در لیتر بود در این تحقیق مشخص شد که مقدار تری هالومتانها بعد از واحد لخته زنی و ته نشینی کاهش چشمگیری دارد ، ولی در خروجی تصفیه خانه به علت کلرزنی آب، یک مرتبه غلظت این ترکیبات افزایش می یابد افزایش فاصله و زمان ماند نیز باعث افزایش غلظت تری هالومتانها در آب می گردد و یک ارتباط خطی بین کلر باقیمانده در آب و تولید تری هالومتانها وجود دارد . همچنین مشخص شد که دما اثر مستقیم بر تولید تریهالومتانها داشته و با افزایش دما میزان تولید آنها افزایش می یابد.