سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

غزال زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی
محمد نخعی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
علیرضا مجیدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

آبخوان سرچاهان در ۱۲۰ کیلومتری بندرعباس واقع شده و منطقه ای به وسعت تقریبی ۲۳۵ کیلومتر مربع را دربر میگیرد دراین محدوده گنبدهای نمکی سازند هرمز بصورت دیاپیرهایی برونزد دارد دراین تحقیق تاثیر دو گنبد نمکی واقع در محدوده آبخوان سرچاهان برکاهش کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه مورد بررسی قرار میگیرند به منظور بررسی کیفی آبهای زیرزمینی منطقه و تعیین میزان اثرات گنبدهای نمکی بر کیفیت این آبها داده های آنالیز کیفی ۲۰ حلقه چاه برای مدت ۶ سال مورد مطالعه قرارگرفت. داده های مورد بررسی عبارتند از مقادیر EC و همچنین غلظت یونهای اصلی آبهای زیرزمینی (Cl, HCO , SO , Na, Ca, Mg که در ماههای تیر و آذر اندازه گیری شده است دراین تحقیق با بررسی داده های مورد نظر ابتدا تغییر روند یونها در چاهها و سپس جهت افزایش هریون برروی منحنی های هم ارزش مربوطه با استفاده ازروش درونیابی کریجینگ در محیط GIS نشان داده شده است.