سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبداله طاهری تیزرو – استادیار دانشگاه بوعلی همدان
زهرا گورانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری وزهکشی
سیدمحسن غلامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

دراین مطالعه امار کیفی چاههای مشاهده ای در سال ۲۰۰۲-۲۰۰۳-۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ مورد بررسی قرارگرفته است و تغییرات Cl-TDS- EC و k,T در دشت مورد مطالعه مورد بررسی قرارگرفت میان فاکتورهای شیمیایی ازمون اماری LSD انجام شده که نشان داد EC,TDS,CI,SAR در تکرارها در سطح احتمال ۱% با یکدیگر تفاوت معنادار دارند و EC,TDS,CL در تیمار با هم تفاوت معنادار ندارند اما SAR در تیمار در سطح ۵% تفاوت معنادار دراند و مقایسه میانگین اماری برای SAR,Cl,TDS,EC نشان میدهد که برای EC سال ۲۰۰۲و۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ با هم در یک گروه و سالهای ۲۰۰۳و ۲۰۰۴ نیز با هم در یک گروه قرار می گیرند برای CL سالهای ۲۰۰۲و ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ و ۲۰۰ ۵ همگی در یک گروه قرار می گیرند برای TDS سالهای ۲۰۰۲و ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ در یک گروه و سالهای ۲۰۰۳و ۲۰۰۴ نیز با هم در یک گروه قرار میگیرند برای SAR سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۲ در یک گروه و سالهای ۲۰۰۲و ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ نیز در یک گروه قرار می گیرند سالهایی که در ی ک گروه قرار میگیرند از نظر میانگین اماری با هم تفاوت معناداری ندارند .