سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی آریان فر – دانشجوی دکتری سازه های آبی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد ا
یوسف نبی پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

منابع آب یکی از بزرگترین چالشهای بشر در قرن حاضر بوده و تغییر در کیفیت آبهای زیرزمینی و شور شدن این منابع آب حیاتی، هم اکنون خطری بزرگ در راه توسعه کشاورزی کشور محسوب می شود. کیفیت آب هایزیرزمینی همچون آب های سطحی همواره در حال تغییر است، اما این تغییرات نسبت به آبهای سطحی بسیار کندتر صورت میپذیرد. اراضی واقع در شمال استان اردبیل، دارای زمین هائی پست و جلگه ای بوده که کمتر از ۲۰۰ متر و درسطح دشت ها از ۲۰۰ تا ۸۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارند. در بخش میانی استان نیز ارتفاع زمین از ۸۰۰ تا ۱۴۰۰ متر در سطح دشت ها، از ۴۰۰ تا ۲۰۰۰ متر در دامنه کوه ها و به بیش از ۲۰۰۰ متر در ارتفاعات ساوالان و تالشافزایش می یابد. بنابراین زمینهای کشاورزی بسیاری مستقیم و غیرمستقیم در چالش با منابع آب زیرزمینی قرار داشتهو تغییرات کیفیت این آبها خواسته یا ناخواسته اثراتی قابل توجه بر کشاورزی منطقه خواهد داشت. لذا در این تحقیق، پارامترهای خطر شوری و قلیائیت، نسبت جذب سدیم، کربنات سدیم باقیمانده (RSC) ، اندیکس نفوذپذیری(PI) و اندیکس کلر قلیائیت – (CAI) از منظر کشاورزی دقیقا مورد بررسی واقع گردید. نتایج حاصل نشان می دهد که از نظر شوری، آبهای زیرزمینی در حد قابل قبول و از نظر نسبت جذب سدیم جهت کشاورزی، بسیارخوب میباشند