سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ملکوتیان – استاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محمد احمدیان – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
محمدحسن احرام پوش – دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
الهه حیدریان – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

اهمیت حفظ کیفیت آب با توجه به محدود بودن منابع آب شیرین و با توجه به اهمیت و نقش آن در بقا زندگی و پیشرفت کشورهای درحال توسعه بسیار لازم و ضروری می باشد برنامه های پایش کیفیت منابع آب می توانند کیفیت مناسب منابع آب برای کاربری های مختلف را تضمین کنند هدف از انجام این مطالعه بررسی کیفیت اب رودخانه گلزار استان کرمان براساس شاخص NSFWQI بود رودخانهمورد بررسی دراین مطالعه رودخانه گلزار واقع در شهرستان بردسیر استان کرمان بود که تامین کننده قسمتی از آب های مورد استفاده این شهرستان و شهرکرمان می باشد دراین مطالعه از ۵ ایستگاه انتخابی به مدت یک سال آبی نمونه برداری انجام گرفت و پارامترهای مورد نیاز شاخص NSFWQI شامل BOD5 اکسیژن محلول کل نیترات هدایت الکتریکی کلیفرم مدفوعی PH کل فسفات دما کدورت و کل جامدات معلق اندازه گیری شد با توجه به نتایج بدست آمده دراین مطالعه رودخانه گلزار در همه ایستگاه های دارای کیفیت نامطلوب می باشد بیشترین شاخص WQI درایستگاه اول و به میزان ۴۷ مشاهده گردید و کمترین مقادیر شاخص NSFWQI مربوط به ایستگاه های شماره ۲و۳ به مقدار ۳۹ بود.