سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیاوش محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چم
زینب عالم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چم
عصمت خوب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چم
سیدمحمود کاشفی پور – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران ، اهواز. ۲

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی کیفیت آب در رودخانه کارون و کرخه با استفاده از شاخص جهانی WQI برای مصارف آب شرب پرداخته است. برای تعیین شاخصWQI از ایستگاه های ملاثانی و اهواز واقع در رودخانه کارون و ایستگا ههای حمیدیه و پای پل و عبدالخان واقع در رودخانه کرخه استفاده شد. شاخص WQI با استفاده از منحنیهای استانداردی که مورد تایید وزارت نیرو است محاسبه ش د[ ۴] و با استفاده از جدول تعیین وضعیت کیفی رودخانه (جدول ۲) میزان آلودگی آب را مشخص شد. این شاخص کیفیت عددی بین ۱ تا ۱۰۰ است عواملی که در این مقاله اندازه گیری م یشود تا عدد متناظر با این شاخص بدست آید شامل موارد زیر است: FC – 2 DO -1 TSS – 9 TC – 8 TU – 7 NO3 – 6 PO4- 5 PH – 4 BOD – 3 در این مقاله مشخص شد کیفیت آب در سه ایستگاه اهواز ، ملاثانی (واقع در رودخانه کارو ن) و حمیدیه (واق ع در رودخانه کرخه) در وضعیت بدی قرار دارند.