سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی لطیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران
هادی معاضد – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران
سروش محرابیان – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان
جواد رمضانی مقدم – دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

رودخانهها به عنوان شریان اصلی در زنجیره پایدار آب همواره مورد توجه انسان بوده است. ورود انواع آلاینده های کشاورزی و صنعتی و پسابهای شهری باعث شده است که در حال حاضر رودخانه ها به عنوان یکی از کانونهای بحرانی از نقطه نظر زیست محیطی مطرح باشند . با توجه به تمرکز جمعیت در شهر اهواز و همچنین مراکز صنعتی مهم در اطراف این شهر و نیز ورود پسابهای کشاورزی مهم در پ اییندست بند قیر، بازه بند قیر – اهواز به عنوان بازه مورد مطالعه این تحقیق قرار گرفته است . با استفاده از آمار و اطلاعات کیفی موجود در ایستگاههای مسیر رودخانه، مدل امپیوتریWASP6 شرایط رودخانه در محدوده فوق را شبیه سازی و برای پیش بینی روند تغییرات کیفی آب رودخانه در آینده، مورد استفاده قرار گرفت . دادههای کیفی به کار رفته در مدل عبارتند ازPH و Temp ،PO4 ،NO3 ،NH3 ،BOD ،DO آمار و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق در ۳ ایستگاه ملاثانی، زرگان و کوت امیر از دی ماه ۱۳۸۳ تا اسفند ۱۳۸۴ اندازه گیری گردید . نتایج حاصل ا ز مدل و مقادیر اندازه گیری شده توانایی مدل در شبیه سازی آلودگی رودخانه را نشان می دهد. ضریب عملکرد به دست آمده برای سیستم رودخانه در بازه مورد نظر رضایتبخش بوده است.