سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه زمانی فراهانی –

چکیده:

دراین مقاله روند تغییرات کیفی رودخانه قره چای واقع درحوضه ابریز فرعی دریاچه نمک ازتقریبا بالا دست حوضه تامحدوده خروجی سدالغدیر ساوه و تاثیر سازندهای زمین شناسی برروند این تغییرات به عنوان یک عامل مهم کنترل کننده مورد بررسی قرارگرفته است نتایج مطالعات نشان میدهد کهدرجهت جریان و از بالا دست به سمت سدالغدیر ضمن کاهش شیب حوزه و کاهش میزان بارندگی و افزایش درجه حرارت سازندهای منطقه نیز از سنگ ها ورسوبات باکیفیتمناسب شامل آهکهای اربیتولین دار و ماسه سنگهای کرتاسه فوقانی به واحدهایتبخیری و مارنی الیگوسن و الیگومیوسن متعلق به سازندهای قرمز زیرین و قم و همچنین توده های گچی و مارنهای میوسن میانی و فوقانی سازند قرمز بالایی تنزل یافته که همین امر باعث تغییر تیپ آبها ازبیکربناته کلسیک به کلروره سدیک و بنوعی نامناسب شدن آب جهت مصرف شرب و کشاورزی شده است و ازطرفی با توجه به خشکسالیهای اخیر و کاهش دبی رودخانه ها سدالغدیر ساوه خود به عنوان یک دریاچه با میزان تبخیر بالا به نوعی درشدت و سرعت تخریب کیفیت آب دریاچه سد موثر واقع شده است.