سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حسین ساقی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
محمد تقی صمدی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم
علیرضا رحمانی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم ب
سیاوش میرزایی – کارشناس ارشد آمار زیستی ،دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی د

چکیده:

مقدمه:بررسی آلودگی و ارائه تصویر صحیح از وضعیت کیفی آب های سطحی با استفاده از شاخص کیفی OWQI توسط سامانه اطلاعات جغرافیایی باعث می گردد تا هرگونه تصمیم گیری که اثررات محیطی متوجه آب های سطحی کشور باشد ، با آگاهی بیشتری اتخاذ گردد . روش کار: در این مطالعه که از نوع توصیفی – مقطعی می باشد ، دما ، اکسیژن محلول ، BOD5 ، کلیفرم مدفوعی ، کدورت ، نیترات ، فسفات، PH ، کل جامدات ، در طول ۱۲ ماه ( مهر ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۸) از ۶ ایستگاه مورد نظر اندازه گیری گردید و داده های حاصل از آزمایش با استفاده از شاخص کیفی OWQI تجزیه و تحلیل گردیده و سپس مسیر رودخانه با استفاده از نرم افزار های GIS و با توجه به کیفیت موجود در ایستگاه پهنه بندی گردید . نتیج : بر اساس شاخص OWQI در بین ایستگاه های مورد مطالعه بیشترین میانگین شاخص مربوط به ایستگاه شماره (۱) می باشد و کمترین میانگین شاخص مریوط به ایستگاه شماره ۶ می باشد . آنالیز آماری نتایج مشخص گردید که رابطه معنا داری بین ماه های نمونه برداری و شاخص مور مطالعه وجود دارد ( P – value<0.05) نظر شاخص OWQI آب ایستگاه شماره (۱) نسبت به دیگر ایستگاه ها مناسب تر بوده و با حد اقل تصفیه و تنظیم PH می تواند به مصرف شرب برسد. نتیجه گیری با شرایط فعلی به کانال فاضلاب رو تبدیل گردیده و ویژگی های کمی و کیفی آب رودخانه در آن قابل مشاهده نمی باشد.