سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه محمدی رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی کیفیت آب رودخانه زاینده رود در اثر انتقال بین حوزه ای صورت گرفته است. موقعیت این رودخانه در مرکز فلات ایران اهمیت این رودخانه را بیش از پیش کرده است عبور رودخانه از میان شهرها، روستاها و کارخانه جات باعث تغییرات زیادی در کیفیت آب رودخانه شده است که در این تحقیق به بررسی این تغییرات پرداخته می شود. ایستگاه قلعه شاهرخ واقع در ابتدای رودخانه و ایستگاه پل کله در انتهای رودخانه به عنوان ایستگاه مبنا در نظر گرفته شده است. در این دو ایستگاه به بررسی تغییرات پارامتر کیفی آب با استفاده از نرم افزار Aq.QA پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد در اثر انتقال آب از ایستگاه قلعه شاهرخ به پل کله در سال خشک مقدار Sar 74 درصد، سدیم ۵۰ درصد و سولفات ۶۲ درصد افزایش یافته است. هدف از انجام این تحقیق اعمال مدیریت صحیح در کیفیت منابع آبی جهت انتقال می باشد.