سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید شاه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
فرامرز دولتی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک
سیدضیاالدین شفایی تنکابنی – استاد دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک

چکیده:

سیستم های ابی شامل ابهای سطحی چشمه و ابهای جمع اوری شده در حوضچه ها در محدوده کارخانه ذغال شویی زیراب مورد بررسی قرارگرفت تا میزان الودگی توسط فلزات سنگین تعیین شود نمونه های اب از حوضچه های سد باطله حوضچه هاجمع اوری آب فرایندی ، زهاب های ورودی به رودخانه مربوط به محل دپوی باطله و حوضچه ها و آب رودخانه درمجاورت کارخانه برداشت شد نمونه ها برای عناصر Zn,V,Se,Sb,Pb,Ni,Mo,Mn,Hg,Cu,Cr,Cd,Ba,B,As با توجه به نقش آنها در الودگی سیستم های ابی به روش ICP-MS انالیز شدند. شاخصهای کیفیت آب شامل شاخص الودگی فلزسنگین شاخص سنجش فلزسنگین و درجه الودگی برای نمونه ها محاسبه شد. روشهای اماری ا زجمله ماتریس همبستگی انالیز خوشه ای و انالیز فاکتوری برای تشخیص توزیع و منبع آلودگی فلزات سنگین در امتداد رودخانه به کارگرفته شد.