سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محسن خیراللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
امیرحسین جاوید – رئیس و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
افشین تکدستان – مدیگرروه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
محمدصادق سخاوتجو – مدیرگروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

سدها به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین آب برای مصارف شرب کشاورزی و صنعت محسوب میشود از این رو بررسی کیفیت آب این منابع با توجه به توسعه شهرها خشکسالی های شدید دهه اخیر و تقویت روستانشینی از جمله وظایف خطیر مدیریت محیط زیست کشور میب اشد با توجه به اهمیت سد کرخه در تولید انرژی مصارف کشاورزی و در آینده ای نزدیک جهت شرب و با ت وجه به تخلیه آلاینده ها در سرشاخه های رودخانه کرخه ارزیابی کیفیت این رودخانه ضروری به نظر می رسد از طرف دیگر پهنه بندی آلودگی و ارایه تصویری دقیق از چگونگی وضعیت کیفی آبهای طیح توسط سیستم GIS برای تصمیم گیری های مدیریتی در زمینه اثرات زیست محیطی آبهای سطحی موثر می باشد. دراین مطالعه که از نوع توصیفی مقطعی می باشد نمونه برداری در طی ۱۲ ماه از ۵ ایستگاه مورد نظر انجام گرفت و ۹ پارامترکیفی شامل: دما، اکسیژن محلول BOD، نیترات و فسفات، TDS کدورت، PH و کلیفرم مدفوعی بررسی گردید داده های حاصل از مطالعه با استفاده ازشاخص WQI مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و درنهایت با استفاده از نرم افزار GIS پهنه بندی گردید.