سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده طاهره طاهری اطاقسرا – دانشجوی کارشناسی پرستاری
عبدالایمان عمویی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بابل
زهرا شاهنده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی درمانی بابل
بهرام مکاری – کارشناس رشته مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

یکی از نیازهای اساسی هر جامعه برخورداری از آب سالم و بهداشتی می باشد یکی از مشکلات جدی روستائیان در مناطق سیاری عدم وجود تسهیلات و خدمات بهداشتی بصورت متمرکز و قابل دسترس می باشد دراین پژوهش وضعیت الودگی میکروبی آب شرب روستاهای سیاری منطقه سجادرود از توابع شهرستان بابل مورد مطالعه قرارگرفته است دراین مطالعه توصیفی – تحلیلی کلیه نمونه های آب ۱۴۰ نمونه از ۱۶ روستا در دو فصل کم باران و پرباران با رعایت شرایط استاندارد از نقاط مصرف جمع آوری و به روش تخمیر ۹ لوله ای بررسی گردید آنالیز آماری نتایج توسط نرم افزار آماری SPSS16 انجام شد. دراین پژوهش ۶۴٫۶ درصد نمونه ها با کلیفرم کل و کلیفرم گرماپای آلوده بودند همچنین باکتری های اشریشیا کلی با بیشترین فراوانی ۷۱ درصد و آنتروپاکتر کلوکه آ با کترین فراوانی ۱ درصد در نمونه ها وجود داشته اند کلر باقیمانده در ۱۲٫۵ درصد از نمونه ها ۰/۲ تا ۰/۸ میلی گرم در لیتر و PH در کل نمونه ها بین ۶/۸ تا ۷/۸ بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده کیفیت آب شرب مناطق مورد نظر از لحاظ میکروبی درمحدوده ضعیف قرار دارد همچنین پوشش کلرزنی درمنابع اب شرب بسیار کم میباشد بنابراین حفاظت و پیشگیری از آلودگی منابع آب شرب در مناطق سیاری از طریق احداث شبکه توزیع و کلرزنی آب آشامیدنی اکیدا توصیه می گردد.