سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید ترک قشقایی نژاد – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی
ناصر اسدی – دکترای هیدروژئولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

کاهش بارندگی افت سطح آب زیرزمینی و برداشت بی رویه ا زمنابع محدود آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه باعث کاهش ابدهیمنابع و تغییر کیفیت آبها گردیده است لذا بررسی کیفیت آب این مناطق از لحاظ شرب و کشاورزی ضروری تلقی می شود منابع آبی مورد مطالعه درفاصله ۶۰ کیلومتری شمال غرب شهرستان سراوان قرار دارد هدف از این مطالعه بررسی های هیدروشیمیایی و تعیین کیفیت این ابها می باشد که برای این منظور پارامترهای نظیر EC,PH و غلظت انیون و کاتیونهای اصلی موجود در ابهای زیرزمینی منطقه تعیین گردید. بررسی کیفیت آب جهت مصارف شرب و کشاورزی از طریق پارامترها و مقایسه با استانداردها نشان میدهد که چشمه های کلوک و پیرسیر در این میان بهترین کیفیت را در منطقه دارا می باشند. بررسی نمودار شولر و مقایسه پارامترهای شیمیایی با استاندارد آب اشامیدنی در ایران نشان دادکه پارامتر های کلر، کلسیم ، PH ، سولفات سختی و کل جامدهای محلول در آب در چشمه های منطقه از حداکثر مجاز استاندارد آب شیرین پایین تر است.