سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

علیرضا شاهرخیان – کارشناسی آمار دانشگاه شیراز، کارشناس پژوهش شهرداری شیراز

چکیده:

یکی از ساز و کارهای اجرایی مدیریت دولتی نوین، کوچک سازی است که به شیوه های مختلف نظیر خصوصی سازی، برون سپاری، ادغام و … صورت می گیرد و نتایج مورد انتظار از کوچک سازی عبارتند از: کاهش هزینه سرانه، بوروکراسی کمتر، تصمیم گیری سریعتر، ارتباطات سازمانی آسان تر، کارآفرینی بیشتر و بهره وری بهتر سازمان. یکی از عمده ترین مشکلها در پیشبرد برنامه های حمل و نقل هر کشور به خصوص در کلان شهرهای آن، ضعف ساختاری سازمانها و شرکتهای متصدی مدیریت و اجرای برنامه های حمل و نقل، می باشد. در این پژوهش، کوچک سازی در شهرداری شیراز از طریق ادغام سازمان های اتوبوسرانی، تاکسیرانی و پایانه های شهرداری شیراز و ایجاد « سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شیراز و حومه» مورد بررسی قرار می گیرد.در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از روش پیمایشی با ابزار پرسشنامه همراه با مصاحبه استفاده شده است و تجزیه و تحلیل های آماری انجام شده و سرانجام ساختار سازمانی جدیدی پیشنهاد گردیده است.