سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین علیدادی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت مشهد
علیرضا صفاری – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
علی نجفی – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
حسین اسماعیل زاده طوسی – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد

چکیده:

درحال حاضر تولید محصولات کشاورزی برپایه مصرف سوختهای فسیلی ودیگر منابع محدود و تجدید ناپذیر استوار است از این رو نگرانی های فزاینده ای در مورد کاهش باروری خاک اثرات نامطلوب زیست محیطی کودهای شیمیایی کاهش ارزش غذایی محصولات و پایداری تولیدات کشاورزی وجود دارد کودهای آلی از طریق ساختمان خاک احیای باروری افزایش پویایی و تنوع زیستی خاک باعث افزایش بهره وری خاک گردیده و استفاده پایدار از این منبع را تامین می کنند این تحقیق به منظور بررسی تاثیر مقدار و برهمکنش کودهای زیستی روی عملکرد زعفران در سال ۸۸ درمزرعه شماره یک کارخانه کود آلی سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد بهصورت بلوکهای کامل تصادفی در قالب طرح فاکتوریل با ۴ تکرار انجام گرفت نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر نوع کود مقدارکود و اثر متقال انها برشاخص عملکرد زعفران در سطح احتمال ۵% معنی دار شد مصرف کد کمپوست گرانوله گوگرددار با مقدار ۸ کیلوگرم درکرتهایی به مساحت ۲۰ متر مربع برعملکرد زعفران بسیار مثبت بود.