سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

افروز وثوق پور – دانشجو کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا(عضو باشگاه پژوهشگران
مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
فرهاد مهاجری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

به منظور بررسی کنترل مکانیکی بر علف های هرز کنجد در شمال خوزستان در تابستان ۱۳۸۸ در مزرعه آزمایشی واقع در شهرستان شوشتر در مناسب ترین تاریخ کاشت ۲۲ تیرماه آزمایشی در قالب طرح ساده بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید، تیمارهای آزمایشی به ترتیب؛ بدون وجین(شاهد)، یک بار وجین، دوبار وجین بودند، نتایج تجزیه تحلیل آماری این آزمایش نشان می دهد که با افزایش تراکم علف های هرز به طور معنی داری صفات فنوتیپی شامل ارتفاع بوته ، شاخص سطح برگ کنجد، مجموع ماده خشک در هر بوته کاهش یافت اما ارتفاع اولین کپسول در بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه با افزایش تراکم علف هرز در هربوته کنجد در سطح ۵% اختلاف معنی داری نشان دادند بنابراین تیمار علفکش دوبار وجین بیشترین عملکرد دانه و درصد روغن در واحد سطح را نشان داد .