الگوریتم های کنترلی

منطق فازی به عنوان یکی از کنترل کننده های هوش مصنوعی به سرعت تبدیل به یکی از مهمترین و پرکاربردترین روش – های کنترلی شده است . تابع تبدیل مربوط به حالت گذرای شبکه امپدانسی اینورتر منبع امپدانسی دارای یک صفر در سمت راست محور jω می باشد که این امر باعث می شود که ولتاژ بخش dc دارای یک پاسخ غیر مینیمم فاز باشد   [١٠- ١١]. از آنجایی که  کنترل کننده های فازی در سیستم های غیرخطی و غیر مینیمم فاز عملکرد بهتری از خود نشان می دهند، لذا در این مقاله ولتاژ dc تقویت شده و ولتاژ خروجی اینورتر منبع امپدانسی همزمان به صورت فازی کنترل می گردد. ساختار این کنترل کننده ها به گونه ای می باشد که ویژگی هایی از قبیل سادگی ، عملکرد بهتر و تنظیم خودکار را در کنار کاهش هزینه سیستم سخت افزاری و نرم افزاری فراهم می آورد.

مقدار ولتاژ dc اعمالی به کلیدهای اینورتر منبع امپدانسی در طول اعمال حالت های فعال برابر VPV و در طول اعمال حالت های اتصال کوتاه برابر صفر می باشد. در نتیجه ولتاژ dc تقویت شده توسط شبکه امپدانسی (Vi) به دلیل اعمال حالت های اتصال کوتاه دارای شکل موج مربعی می باشد. بنابراین استفاده از ولتاژ سمت dc اینورتر به عنوان سیگنال پس خور مناسب نخواهد بود. در مراجع [٨] و [٩] ولتاژ خازن شبکه امپدانسی به عنوان سیگنال پس خور در نظر گرفته شده است .