سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد فرخجسته – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد د
سیدرضا اشرفی زاده – استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد، بخش تحقیقات فنی و مهندسی
محمد مهران زاده – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی
رضا زادمهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد د

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر الگوی کاشت بر کنترل علف های هرز و عملکرد گندم در روش بی خاک ورزی به عنوان کشت روی بقایای ذرت، آزمایشی در اراضی متعلق به کشت و صنعت شهید رجایی شهرستان دزفول در سال زراعی ۸۹-۸۸ اجرا شد. این طرح بصورت پلات کرت های خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. فاکتور اصلی مربوط به الگوی کاشت در سه سطح که عبارتند از: ۱) کشت به روش بی خاک ورزی روی پشته ذرت با دستگاه کاشت مستقیمa1 وکشت به روش بی خاک ورزی در روی جوی و پشته ذرت با دستگاه کاشتمستقیمa2 وکشت به روش مرسوم شامل دو مرحله دیسک و کاشت با دستگاه خطی کار غلاتa3 و فاکتور فرعی مربوط به کنترل علف های هرز در دو سطح که عبارتند از: ۱) استفاده از سموم علف کش b1 وعد م استفاده از سموم علف کش b2 نتایج این تحقیق نشان داد که اثر الگوی کاشت و کنترل علف های هرز بر ارتفاع بوته معنی دار بوده است، به طوری که بیشترین ارتفاع مربوط به روش بی خاک ورزی روی جوی و پشته و عدم استفاده از سموم علف کش و کمترین ارتفاع مربوط به روش مرسوم و استفاده از سموم علف کش بود. همچنین اثر کنترل علف های هرز بر عملکرد دانه معنی دار بود، به صورتی که بیشترین عملکرد مربوط به تیمار استفاده از سموم علف کش است؛ ولی الگوی کاشت بر عملکرد دانه اختلاف معنی داری ایجاد نکرده است. در رابطه با بیوماس (کاه + دانه)، اثر کنترل علفهای هرز بر این صفت معنی دار بود، به طوری که بیشترین مقدار بیوماس مربوط به تیمار استفاده از علف کش است . الگوی کاشت و کنترل علف های هرز بر تعداد، درصد کنترل و میزان ماده خشک علف های هرز اختلاف معنی داری ایجاد کرده است