سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن صیادخانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد
منوچهر جم نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

بهمنظور کنترل شیمیایی انگل گل جالیز درمزارع سیب زمینی آزمایشی بصورت اسپلیت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درسال ۱۳۹۰ دراراضی مرکز تحقیقات کشاورزی همدان که دارای سابقه شدید آلودگی طبیعی به بذر گل جالیز بودانجام شد فاکتور اول تاریخ کاشت و فاکتوردومدفعات سم پاشی و فاکتورسوم شام لنوع علف کش درسه سطح علف کش سولفوسولفورون آپیروس به میزان ۲۵ گرم ماده موثره درهرهکتار درهرمرحله سمپاشی و علف کش ریم سولفورون متیل تیتوس به میزان ۴۰ گرم ماده موثره درهکتار درهرمرحله سمپاشی و عدم مصرف علف کش تیمارشاهد بود نتایج تحقیقات نشان داد که تراکم بوته گل جالیز و وزن خشک بوته گل جالیز درسطح پنج درصد معنیدار شد و همچنین تیمار ریم سولفورون متیل سمپاشی شده درتاریخکاشت اول با بالاترین عملکرد ۴۰/۰۱۸ تن درهرهکتار بعنوان تیماربرتر شناخته شد.