سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – دانشگاه آزاد اسلامی
افروز وثوق پور – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
فرهاد مهاجری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

به منظور بررسی کنترل عملیات شیمیایی برعلفهای هرز کنجد در شمال خوزستان در تابستان ۱۳۸۸ در مزرعه آزمایشی واقع درشهرستان شوشتر در مناسب ترین تاریخ کاشت۲۲ تیرماه آزمایشی در قالب طرح ساده بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید تیمارهای آزمایشی به ترتیب بدونعلف کش شاهد، علف کش ترفلان ، علف کش لاسو، علفکش نابواس بودند. نتایج تجزیه تحلیل آماری داده های بدست آمده ازاین آزمایش نشان میدهد کهبا افزایش تراکم علفهای هرز بطور معنی داری صفات فنوتیپی شامل ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ کنجد مجموع ماده خشک در هر بوته کاهش یافت اما ارتفاع اولین کپسول در بوته وزنهزار دانه و عملکرد دانه با افزایش تراکم علف هرز در هر بوته کنجد در سطح ۵% اختلاف معنی داری نشان دادند.