سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی زمانی محی آبادی – دانشگاه شیراز
سیدعلی اکبر صفوی –
سیدمحمدحسام محمدی –
سیدوحید نقوی –

چکیده:

با توجه به نیاز بشر به انرژی، محدودیت انرژی فسیلی وآلودگی های زیست محیطی آن، در سالهای اخیر توجه ویژهای به استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر شده است. جهت بررسی شرایط مختلف استفاده از انرژی خورشیدیو یافتن بهترین فلسفه کنترل، نیاز به طراحی و مدلسازی نیروگاههای خورشیدی می باشد. مدلسازی نیروگاه خورشیدی شیراز در محیطMatlab که یک نرم افزار قوی جهت انجام مطالعات مدل سازی و کنترل فرآیندهای صنعتی می باشد صورت گرفته و اعتبارسنجی مدل بر مبنای داده های واقعی نیروگاه انجام گردیده است، سپس با استفاده از مدل موجود، کنترل دمای ورودی به مزرعهکلکتور که یکی از اهداف کنترلی تعریف شده در فلسفهکنترل نیروگاه می باشد، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان داد که این کنترلر برای نیروگاه مفید نبوده و توان خروجی نیروگاه را کاهش میدهد