سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نیما خالدی – دانشجویان کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
جمیله ایرندگانی –
مینا حسینی حاجی عبدال –
مبینا هادی نژاد زرین آبادی –

چکیده:

دراین پژوهش اثرات آنتاگونیستی جدایه هایی از باکتری Pseudomonas fluorescens علیه قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersici تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای مورد بررسی قرارگرفت جدایه P49 با ۵۳/۴۵ و جدایه P26با ۶۸/۹۵ به ترتیب بیشترین درصد بازدارندگی درآزمون تاثیر مواد فرار و غیرفرار داشتند از بین ۲۰جدایه اثرآنتاگونیستی پنج جدایه تحت شرایط گلخانه ای به دوصورت آغشته سازی خاک و آغشته سازی ریشه وطوقه گیاهچه ها مورد بررسی قرارگرفت تعامل بین جدایه های باکتری و قارچ عامل بیماری به صورت دصد جوانه زنی بذور درصد افزیاش طول گیاه درصد افزایش وزن خشک و ترگیاه نشان داده شد. نتایج آزمون نشان داد که جدایه های مزبور اثرات آنتاگونیستی متفاوتی دارند درشرایط گلخانه ای جدایه P49 درهر دو روش آغشته سازی بهتر از بقیه جدایه ها عمل کرد و باعث کاهش معنی دار درمیزان بیماری و افزایش معنی دار درفاکتورهای رشدی مورد بررسی دراین آزمون گردید.