سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهلول عباسزاده – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- بخش گیاهان دارویی
محمدحسن عصاره – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- بخش گیاهان دارویی
محمدرضا اردکانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرزاد پاک نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

افزایش جمعیت و بهره برداری گسترده و بیش از ظرفیت منابع طبیعی تجدید شونده، آلودگی محیط زیست و غیره از سوی دیگر باعث مطرح شدن جدی بوم شناسی به عنوان علمی بنیادی و کاربردی شده است. در این تحقیق از رویشگاه طبیعی کافوری در منطقه شهرکرد با استفاده از پلات گذاری در مرحله رویشی، گلدهی و رسیدگی، نمونه برداری گردید. صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و برخی عناصر از قبیل سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم و آهن با استفاده از دستگاه جفت شده القایی (ICP) اندازهگیری شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین پلات ها به لحاظ ارتفاع گیاه، پتاسیم، منیزیم و کلسیم اختلاف آماری معنی دار مشاهده گردید. مقایسه میانگین ها نشان داد که حداکثر ارتفاع گیاه ۵۷/۳۳ سانتیمتر و حداقل آن ۴۷/۰۲ سانتیمتر بود. بلندترین ریشه ۸۲/۴ سانتیمتر، حداکثر عملکرد سرشاخه برای یک بوته ۱۵۷/۶۷ گرم بیشترین عملکرد سرشاخه گلدار ۱۰۳/۶۷ گرم، بیشترین ریشه ۶۵/۳۸ گرم برای یک بوته بود. همچنین حداکثر زیتوده ۱۸۳/۳۳ گرم بر بوته، حداکثر منیزیم ۶/۱۹ پی پی ام، کلسیم ۳۱/۳۹ پی پی ام، آهن ۴/۸۹ پی پی ام بود. نتایج حاصل از همبستگی صفات نشان داد که عملکرد اندام هوایی با سرشاخه گلدار (*۰/۷۶=r) ، عملکرد کل زیتوده (**۰/۸۴=r)، قندهای محلول (**۰۸۳=r)، سدیم (*۰/۷۵=r) و آهن (**۰/۸۱=r) همبستگی مثبت معنی دار داشت. عملکرد سرشاخه گلدار با عملکرد ریشه (*۰/۷۲=r)، عملکرد کل زیتوده (**۰/۹۱=r)، کلروفیل کل (*۰/۷۲=r)، پتایسم (*۰/۷۵=r) و منیزیم (**۰/۸۳=r) همبستگی مثبت معنی دار داشت.