سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شبنم علی نژاد – دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
فریدون کاوه – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی

چکیده:

کم آبیاری با کم کردن دفعات آبیاری و یا کاهش درصدی از آب آبیاری در هر نوبت باعث کاهش عملکرد محصول میشود. این امر منجر به تنش ناشی از شوری و هم چنین تنش آب می گردد. بنابراین تنش شوری و کم آبیاری هر دو اگر ازحد معینی بیشتر باشد سبب کاهش محصول می گردد. کشور کم آبی مانند کشور ما که تقریبا از کلیه پتانسیل آبی خودبرای تولید محصولات کشاورزی استفاده نموده، دیگر امکان تامین آب اضافی با هزینه های متعارف وجود ندارد و می بایدبه فرایند کم آبیاری متوسل گردید که روشی برای صرفه جویی در آب آبیاری است. در این تحقیق که در منطقه خشک و نیمه خشک جنوب اهواز صورت می گیرد، تلاش شده است که با توجه به شور بودن آب آبیاری منطقه خوزستان و بالا بودن سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل کامپیوتری SaltMod به شبیه سازی و پیش بینی املاح محلول حاصل از آبیاری و کم آبیاری در این منطقه پی برده و به بررسی و مقایسه حالات آبیاری کامل و کم آبیاری بر روی گیاهان استراتژیکی مانند گندم، ذرت دانه ای ، چغندر قند و نیشکر راتون در منطقه خوزستان پرداختهشده است. نتیجه این تحقیق به محققینی که در ایران و جهان روی کم آبیاری کار می نمایند نشان خواهد داد که بین دوگروه گیاه که دارای آستانه تحمل متفاوتی نسبت به تنش شوری هستند ، چگونه می توان با کشت گیاهان مناسبتر ،افزایش عملکرد محصول به ازاء هر واحد آب مصرفی داشت.