سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ادریس بذر افشان – استادیار عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
کیومرث کاظمی – کارشناس بهداشت محیط شهرستان چابهار
مریم آذریان – کارشناس بهداشت محیط بیمارستان
آتوسا قاینی – کارشناس بهداشت محیط بیمارستان

چکیده:

مطالعه حاضر که از نوع توصیفی مقطعی می باشد با هدف تعیین خصوصیات کمی و کیفی پسماندهای تولیدی در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان چابهار و ارائه اطلاعات مدیریتی و بهداشتی جهت ارتقاء سطح بهداشت محیط، و نیز ایمنی و سلامت کارکنان و افراد مرتبط با محیط مراکز در ۲۱ مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شهرستان چابهار در سال ۸۸-۱۳۸۷ انجام شد. برای تعیین مقادیر کمی و کیفی پسماند های تولیدی آنالیز انواع پسماندها بصورت ماهیانه دو مرتبه و برای یک سال صورت پذیرفت. میانگین کمیت کل پسماندهای تولیدی در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی مورد مطالعه ۱۱۰ کیلوگرم در روز بود که این مقدار برای پسماندهای عمومی (شبه خانگی)، عفونی (خطرناک) و نوک تیز و برنده به ترتیب ( ۹۲/۹۸%) ۹۲/۱۶ و (۳/۶۲%) ۱۳۰/۳۵ و (۳/۴%) ۳/۶۹ کیلوگرم در روز تعیین مقدار شد. مطابق یافته های مطالعه حاضر، مدیریت پسماندها در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی نسبتا مطلوب بوده ولی با توجه به مسائل و مشکلات زیست محیطی موجود، اجرای برنامه جداسازی پسماندهای عفونی از پسماندهای عمومی و الزام مراکز به اجرای کامل دستورالعمل های مربوطه یکی از ضروری ترین گام های لازم جهت کاهش مشکلات بهداشتی و زیست محیطی و همچنین هزینه های مدیریت پسماندها می باشد.