سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین ساقی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
ابوالفضل رحمانی ثانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مهدی نیک پور – کارشناس بهداشت محیط
فاطمه شاکری – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

مطالعهحاضر با هدف تعیین خصوصیات کمی و کیفی پسماندهای بیمارستانی تولیدی درشهرستان کاشمر درسال ۱۳۸۹ انجام پذیرفت دراین خصوص دو بیمارستان شهر ان تخاب و خصوصیات کمی و کیفی پسماندهای تولیدی آن ها در طی یک دوره زمانی سه ماهه بررسی شد تعداد کل تخت های بیمارستانی درجامعه مورد مطالعه ۱۸۵ تخت و کمیت کل پسماندهای تولیدی برای پسماندهای عفونی شبه خانگی و زائدات نوک تیز و برنده به ترتیب کیلوگرم در روز تعیین مقدار شد نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد نرخ تولید زائدات بیمارستانی برای انواع عفونی شبه خانگی و نوک تیز و برنده به ترتیب برابر ۰/۰۲( ۱/۸۹۰/۷۶ کیلوگرم / تخت / روز می باشد از طرفی نتایج مطالعه حاضر نشانمیدهد که دو بیمارستان مورد مطالعه ۲۸/۶ درصد زائدات از نوع عفونی ۷۰/۵۵ درصد زائدات از نوع عمومی شبه خانگی و ۰/۸۵ درصد زائدات از نوع نوک تیز و برنده می باشد.