سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایرج حیدریان – شرکت آب منطقه ای گلستان
یعقوب نیک قوجق – شرکت آب منطقه ای گلستان

چکیده:

نیاز روز افزون جوامع به آب آشامیدنی همراه با افزا یش جمعیت و همچنین ضرورت تامین آب برای فعالیتهای کشاورزی و صنعتی، مساله مهار آبهای سطحی را بیش از پیش ضروری می نماید. استان گلستان به علت شرایط خاص اقلیمی از نظر منابع آب دارای محدودیت بوده ولی نیازهای منطقه از نظر شرب، صنعت و کشاورزی بسیار قابل توجه است. کیفیت و کمیت منابع آب سطحی یکی از مسائل اساسی در توسعه پایدار به شمار میرود. ضرورت تامین آب برای مصارف مختلف ، مهار آبهای سطحی را بیش از پیش ضرورری ساخته است . در این تحقیق منابع تامین آب سد رامیان در استان گلستان (رودخانه قره چای ) بر اساس آمار کمی و کیفی دوره ۳۰ ساله منتهی به سال ۸۶ مورد بررسی قرار گرفت. آبدهی سالانه رود خانه قره چای ۴۰,۴۶ میلیون متر مکعب می باشد . حداکثر و حداقل آبدهی ماهانه رودخانه مربوط به ماههای فروردین و تیر بوده و به ترتیب برابر ۱۳,۹۵ و ۰,۵۸ میلیون متر مکعب می باشد . از نظر کیفیت آب جهت مصارف شرب بر اساس نمودار شولر، آب رودخانه در تمامی ماهها جهت مصرف شرب مناسب می باشد . از نظر کیفیت آب جهت مصارف کشاورزی نیز طبق تقسیم بندی ویلکوکس، کیفیت آب رودخانه در تمامی ماهها در رده مناسب قرار م ی گیرد . از نظر کیفیت آب رودخانه جهت مصارف صنعت بر اساس شاخص اشباع کلسیت، در نیمه اول سال آب حالت پوسته گذار و در نیمه دوم سال حالت خورنده دارد