سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا پارسامنش – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی-آب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مر
محمدرضا حسنلو – عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
وحید حسینی تودشکی – عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
صادق علمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی-آب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مر

چکیده:

با توجه به کاهش میزان بارندگی در سالهای اخیر، اهمیت مطالعات کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی در محدوده مطالعاتی منطقه خرارود دو چندان گشته است. به همین جهت با توجه به ساختار زمین شناسی و شرایط حاکم بر آبخوان آبرفتی منطقه ، بررسی های هواشناسی با مطالعات دقیق ریزشهای جوی مورد توجه بوده است. وضعیت هیدرولوژی حاکم برفیزیوگرافی حوضه ،شیب اصلی رودخانه ها ،بررسی های میدانی ایستگاههای هیدرومتری منجر به برآورد دبی می شود. با بررسی های ژئوفیزیکی، حفاریهای اکتشافی و آزمایشهای پمپاژ در داخل شبکه سنجش آبهای زیرزمینی و آماربرداری از منابع آب انتخابی مطالعه گردیده است. با در نظرگرفتن شرایط آبخوان، ضخامت ،جنس و دانه بندی آبرفت ،جنس و ساختار سنگ کف ،بررسی نوسانهای عمق ،تراز و جهت جریان ،شیب سطح آب زیرزمینی، با تعیین مقاطع تغذیه وتخلیه کننده آبخوان سفره آب زیرزمینی را از نظر کمی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. در ادامه با انجام مطالعات هیدروژئوشیمی واستخراج عوامل موثر بر کیفیت منابع آب از جمله تغییرات روابط حاکم بین آنها وتغییرات یونCL مورد سنجش قرارگرفت. سپس با تعیین تیپ و رخساره آب زیرزمینی و تغییرات زمانی کیفیت آبخوان، نوع مصرف ، از نظر کشاورزی و شرب مشخص شده و با بکارگیری عوامل تغذیه وتخلیه کننده اقدام به محاسبه عمومی بیلان آب گردید.با مقایسه نتایج بدست آمده از روش محاسبه عمومی بیلان و هیدروگراف واحد(آبنمود) مشخص گردید که اعداد بدست آمده به ترتیب ۱۰/۳۲ و ۱۰/۵۷ میلیون متر مکعب می باشد که بسیار نزدیک به هم بوده ونشان دهنده دقت بالای محاسبات بیلان میباشد