سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی زارعی محمودآبادی – استادیار دانشگاه آزادمیبد
مهدیه یزدی – مدرس دانشگاه پیام نوریزد

چکیده:

هدف از این تحقق بررسی آلودگی فاضلاب صنایع مستقر درشهرکهای صنعتی و بررسی اینکه چنددرصد صنایع دارای خروجی استاندارد فاضلاب جهت اتصال به شبکه فاضلاب شهرک و هدایت به تصفیه خانه مرکزی می باشند که بطورموردی به مطالعه فاضلاب صنایع مستقر درشهرک صنعتی حیدریه واقع دراستان قزوین پرداخته شد براساس مطالعات بدست آمده از پرسشنامه ها و آمار کنتور خوانی آب واحدهای صنعتی درحال حاضر میزان فاضلاب صنعتی ۱۱۸ مترمکعب درروز و میزان فاضلاب خانگی ۱۸متر مکعب درروز می باشد و براین اساس ضریب تبدیل آب به فاضلاب ۳۸درصد برای پیش بینی فاضلاب درآینده بدست آمد و میزان فاضلاب تولیدی درافق طرح نیز براین اساس بدست آمد همچنین مشخص گردید ۹۲درصد صنایع موجود درشهرکهای صنعتی جهت تخلیه فاضلاب خود ازچاه جذبی استفاده نموده و۶۳درصد صنایع فعال موجود درشهرک صنعتی حیدریه و درمجموع ۲۵درصدکل صنایع درآینده نیاز به کارگیری روشهای پیش تصفیه دارند که بدون اعمال این روشها اتصال فاضلاب واحد ها به شبکه مجاز نمی باشد.