سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیده سودابه حسینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مرتع داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
حسین بارانی – استادیار گروه مرتع داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عادل سپهری – دانشیارگروه مرتع داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

جهت تعیین میزان عسل تولیدی از مراتع نیمه خشک نیشابور از روش های مشارکتی من جمله مصاحبه عمقی استفاده شد. مصاحبه با زنبورداران در ۷ زنبورستان جدا و در فصل برداشت عسل انجام گرفت. همچنین به منظور بررسی کیفیت عسل تولیدی، از هر زنبورستان یک نمونه عسل (در مجموع ۷ نمونه) جمع آوری و ۸ فاکتور غلظت، قند قبل از هیدرولیز، قند بعد از هیدرولیز، ساکارز، pH، اسیدیته آزاد، دیاستاز و هیدروکسی متیل فورفورال در آزمایشگاه اندازه گیری و ارزیابی شد. پس از مقایسه نتایج با مقدار استاندارد تعیین شده توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، کیفیت عسل استحصالی مورد اثبات قرار گرفت.